dé plek waar je nooit uitgespeeld raakt

Privacy verklaring

Stichting BO!NK Theater – Privacyverklaring


Stichting BO!NK Theater, gevestigd aan Dokter Brevéestraat 20, 3981 CH, Bunnik is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
www.boinktheater.nl
Dokter Brevéestraat 20 3981 CH, Bunnik TEL: 06 10 098 297 info@boinktheater.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting BO!NK Theater verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en / of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam – Geslacht – Geboortedatum – Geboorteplaats – Adresgegevens – Telefoonnummer – E-mailadres – Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch – Locatiegegevens – Gegevens over jouw activiteiten op onze website – Bankrekeningnummer

  Bijzondere en / of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
  Stichting BO!NK Theater verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
  gegevens van personen jonger dan 16 jaar
  Onze website en / of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.
  We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@boinktheater.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

  Stichting BO!NK Theater verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  Het afhandelen van jouw betaling
  Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Geautomatiseerde besluitvorming
  Stichting BO!NK Theater neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over
  zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
  Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder
  dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting BO!NK Theater) tussen zit. Stichting

  BO!NK Theater gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
  bHosted
  Google
  MailChimp
  Dropbox
  De verwerkingsovereenkomsten zijn bij BO!NK Theater op te vragen.
 • Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
  Stichting BO!NK Theater bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
  realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen
  voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
  (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn – 5 jaar > Reden – benaderen nieuwe activiteiten
  Personalia > Bewaartermijn – 5 jaar > Reden – benaderen nieuwe activiteiten
  Adres > Bewaartermijn – 5 jaar > Reden – benaderen nieuwe activiteiten
 • Delen van persoonsgegevens met derden
  Stichting BO!NK Theater verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken
  indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een
  wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
  bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid
  van jouw gegevens. Stichting BO!NK Theater blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
 • Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
  Stichting BO!NK Theater gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die
  geen inbreuk maken op je privacy.
  Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op
  jouw computer, tablet of smartphone.
  De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw
  gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld
  jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je
  afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
  Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser
  verwijderen.
 • Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb
  je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te
  maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting BO!NK Theater en heb je het
  recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de
  persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door
  jou genoemde organisatie, te sturen.

  Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je
  persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van
  jouw persoonsgegevens sturen naar info@boinktheater.nl.

  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je
  identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine
  readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
  Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk,
  maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

  Stichting BO!NK Theater wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te
  dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende
  link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

  Stichting BO!NK Theater neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende
  maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
  ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed
  beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@boinktheater.nl